Protectia muncii Braila si Galati

Profesionalismul, seriozitatea noastră constituie argumente solide pentru desfășurarea în bune condiții a activității dvs.

Suntem abilitați de MMSF ca serviciu extern de prevenire și protective. Prin prisma serviciilor oferite de noi, vă puteți concentra cu maximă atenție asupra aspectelor comerciale și tehnice ale firmei dvs. pentru că de restul aspectelor birocratice ne ocupăm noi. Astfel sunteți exonerați de grija controalelor și sancțiunilor ITM, iar noi vă punem la dispoziție informații și cerințe de ultimă oră din domeniul securității și sănătății în muncă. Activitatea noastră înseamnă și câștiguri financiare, pentru că o singură amendă evitată datorită nouă, înseamna de mai multe ori valoarea unui contract de colaborare pe durata unui an de zile.

Știm pe de altă parte cât de important este pentru dvs. să reduceți costurile adiacente activității și tocmai din acest motiv avem mai multe variante de colaborare. Noi putem prelua integral tot ce înseamnă partea de protecția muncii la firma dvs., însa în aceeași măsură putem gasi modalități prin care personalul dvs. sau chiar dvs. să desfășurați o parte din activitățile specifice protecției muncii iar noi să fim cei care supervizăm aceste activități. Evident această ultimă variantă cu costuri pe masură.

Suntem pregătiți la cele mai înalte standarde, seriozitate maximă în ce privește demersurile noastre de punere în practică a prevederilor Legii 319 /2006, privind securitatea și sănătatea în muncă și a Normelor metodologice de aplicare ale legii, aprobate prin HG1425/2006 actualizata, în vederea asigurării de consultanță și servicii specializate în domeniu, prin încheierea unui contract de prestări servicii.

Activitatile de protectia muncii cuprind:

  • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru
  • elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
  • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
  • propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
  • verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
  • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
  • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii pe baza de teste online sau teste cu prezenta fizica;
  • periodic prestatorul va intocmi tematica de instruire a lucratorilor anuala, defalcate pe luni conform periodicitatii stabilite de administrator;
  • asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
  • evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
  • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
  • evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
  • evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
  • evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
  • monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
  • verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
  • efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
  • întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
  • evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
  • identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
  • urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
  • participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
  • întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177, contracost;
  • elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
  • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
  • colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
  • colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
  • urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
  • propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
  • întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
  • evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
  • alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă;