martie 2017

Documente control pe linie de protectia muncii

Va prezentam mai jos lista documentelor necesare unei firme atunci cand are este controlata pe linie de protectia muncii(facem precizarea ca pot fi solicitate suplimenatra si alte docuemnte):
1. Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente
2. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii
3. Decizii interne pentru:
– personalul cu atribuţii in domeniul SSM;
– componenta serviciului de SSM
– personalul cu responsabilitatea conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalaţii aer comprimat)
4. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM):
– decizia de înfiinţare;
– raportul anual al conducătorului unităţii in CSSM cu privire la situaţia securităţii si sănătăţii in munca;
– raportul medicului care asigura supravegherea stării de sănătate a salariaţilor;
– planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar
– programul de activitate al serviciului de SSM
5. Evaluarea riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă
6. Fisa de aptitudini
7. Înscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la înălţime”
8. Foaia de parcurs
9. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
10. Masuri tehnico organizatorice de prevenire alarmare, intrevenţie, evacuare si prim ajutor
11. Tematici de instruire
12. Diploma de absolvire a cursurilor de protecţia muncii
13. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor in procesul de instruire
14. Fisele individuale de instructaj de protecţia muncii
15. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii
16. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
17. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
18. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
19. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalaţiilor in funcţiune
20. Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unităţii(clauzele referitoare la protecţia muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia)
21. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern
22. Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă
23. Buletine de verificări PRAM
24. Determinările de noxe, in cazul unităţilor cu tehnologii care degajă noxe chimice ( în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecţie a muncii)
25. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă( daca sunt sub cele maxim admise pentru protecţia neuropsihică şi psihosenzorială a executanţilor)
26. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţia muncii corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă
27. Autorizarea din punct de vedere al protecţiei muncii pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate
28. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele şi periculoase
29.Certificate medicale cu diagnostic “accident”
30. Implementare noilor prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate in munca
31. Documentul privind protecţia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
32. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare
33. Verificările ISCIR
34. Permisul de lucru cu foc
35. Permis gass free, in situaţiile de lucrări in spatii închise unde exista pericol de explozie
36. Documentul privind protecţia la explozie
37. Autorizaţie de lucru in zone Ex
38. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
39. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, după caz
40. Registrul cu orele de funcţionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare)
41. Programul de revizii si reparaţii a ET din dotare
42. Plan de evacuare in caz de urgenta
43. Registre de evidenta a accidentaţilor in munca
44. Registre de evidenta a accidentelor uşoare
45. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
46. Registre de evidenta a îmbolnăvirilor profesionale
47. Raportare semestriala a accidentelor de munca
48. Registrul pentru substanţe toxice
49. Registrul de evidenta a materialelor explozive
50. Formular comanda si îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
51. Cartea tehnica a utilajului
52. Instrucţiuni de lucru
53. Proces verbal de punere in funcţiune a schelei
54. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
55. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protecţiei muncii
56. Materiale necesare informării si educării angajaţilor
57. Fisele tehnice de securitate pentru substanţe toxice
58. Modul de acordare a materialelor igienico sanitare
59. Fisa de expunere la riscuri profesionale
60. Evidenta nominale a angajaţilor cu handicap si a celor cu vârsta sub 18 ani
61. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
62. Registrul unic de control
Alte documente necesare efectuării controlului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.