martie 2015

Noi prevederi din noul cod al muncii

Odata cu aparitia modificarilor privind noul cod al muncii, apar probleme si pentru firmele mai mici. Cum aspectele birocratice ale unei firme mici sunt preluate de obicei de firmele de contabilitate, am considerat oportuna aparitia acestui comentariu. Una dintre noile reglementari stipulate prin Codul muncii referitoare la  drepturile pe care le au angajatii, pe langa cele privind activitatea de contabilitate mai apare si necesitatea abordarii unui calendar privind activitatea de acces la formare profesionala. Astfel angajatorii trebuie sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din legea privind modificarea codului muncii, din contractul colectiv de munca precum si din contractele individuale de munca.

Concret, angajatorii au obligatia sa asigure pe propria cheltuiala, pentru toti salariatii, participarea la p rograme de formare profesionala, dupa cum urmeaza:

  • minimum o data la doi ani, daca au cel putin 21 de salariati;
  • minimum o data la trei ani, daca au sub 21 de salariati.

„Angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Planul de formare profesionala (…) devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate”, este mentionat in actul normativ.

Astfel  modalitatea de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si alte aspecte legate de formarea profesionala sunt stabilite prin acordul partilor si sunt incluse in actele aditionale la contractele individuale de munca.

Concret, Inspectia Muncii controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca, potrivit Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. Ca si consecinta, inspectorii ITM pot sa dispuna angajatorului masuri pentru a remedia neconformitatile constatate.

Daca angajatorul nu indeplineste sau indeplineste partial masurile dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite, acesta poate primi o amenda cuprinsa intre 5000 si 10.000 de lei, amenda care uneori depaseste in cuantum amenzile privind protectia muncii.

In afara de aceasta posibilitate, salariatii pot da in judecata angajatorul pentru a-l obliga sa le asigure participarea la programe de formare profesionala. Daca angajatorul nu asigura participarea la formare profesionala, Codul muncii stabileste ca salariatii au dreptul sa ceara un concediu platit pentru formare profesionala de pana la zece zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.

Codul muncii 2015

A fost promulgata legea 12/2015, privind modificarea si completarea Legii 53/2003(Codul muncii). Incepand cu data de25.01.2015 vor intra in vigoare modificarile Codului Muncii, aduse prin Legea nr. 12/2015 de modificare si completare a Legii nr. 53/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie.

Printre cele mai importante modificari sunt:

  • Noi reglementari privind vechimea in munca. Prin aceasta lege este mentionat, prin introducerea alineatelor (5) si (6) la art. 16 din Codul muncii, ca absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca. Aceste dispozitii, nu vor fi aplicabile in situatia efectuarii concediilor pentru formare profesionala fara plata, acordate la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care acesta o urmeaza la initiativa sa, in conditiile art. 156 din Codul muncii.
  • Noi dispozitii privind incetarea de drept a contrcatului individual de munca (CIM). Pana in data de 25.01.2015, era precizat ca expres „contractul individual de munca inceta de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, se modifica reglementarile in privinta stabilirii gradelor de invaliditate.” Din data de 25.01.2015, contractul individual de munca va inceta de drept de la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, respectiv de la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II, celelalte dispozitii amintite mai sus ramanand neschimbate.
  • Mentiuni privind salarizarea salariatul temporar. Pana la aparitia modificarilor din Legea 12/2015, art. 96 stabilea ca pe toata durata misiunii salariatul temporar beneficia de salariul platit de agentul de munca temporara, stabilit prin negociere directa cu acesta, care nu putea fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.Legiuitorul a considerat ca aceste dispozitii nu protejeaza salariatul temporar, motiv pentru care in cuprinsul art. 92 din Codul muncii au fost introduse alineatele (3) si (4). Se mentioneaza ca „salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar``. Alin. (4) al art. 92 din Codul muncii vine in completarea dispozitiilor alineatului precedent si stabileste ca, in masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu CIM si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului.
  • Noi dispozitii referitoare la concediul de odihna. Urmare publicarii legii de modificare a Codului Muncii, noua reglementare nu mai prevede ca „durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic„. In actuala varianta a art. 145 alin. (2) din Codul muncii se arata doar ca „durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile„.
  • In ce priveste durata concediului de odihna a concediilor de incapacitate de munca temporara, de maternitate, de risc maternal, precum si pentru ingrijirea copilului bolnav, au aparut modificari importante. Conform cu alin  (4) al art. 145 din Codul muncii se stipuleaza „la stabilirea duratei concediului de odihna anual perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata„. In ipoteza in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, concediul de odihna se intrerupe. In aceasta situatie salariatul va efectua restul zilelor de concediu  dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav. In cazul in care acest lucru nu este posibil, zilele de concediu de odihna neefectuate vor fi reprogramate. Aceeasi lege arata ca salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic. In acest caz, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
  • O alta prevedere importanta este si cea conform art. 146 alin. 2, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual. Aceasta mentiune anuleaza vechea prevedere in ce priveste concediul de odihna neefectuat conform caruia „efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil„.

 

 

Obligatii fiscale martie 2015

Luni 2 martie Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile

cu regim de reţinere la sursă / venituri

scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi Declaraţie  pentru anul trecut

Plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilorExtras din HG 84/2013: ART. III. Formularul […], se completează la ultima coloană de la capitolul B „Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident” fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.

 

C.F. art.119alin. (1)

HG 44/2004 norme pct. 15^1

Luni 2 martie Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe Formular Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania C.F. art. 124 alin. (2)OMFP 460/2004
Luni 2 martie Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venitFormular 205  pentru anul trecut Plătitorii de venituri care au oblig. calc., reţinerii şi virării imp. pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a imp., cf. titlului III din CF, precum şi  intermediari, soc. de admin. a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de pers. fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul soc. închise. C.F.art. 93 alin. (2)OPANAF 3883/2013
Luni 2 martie Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate Formular 400 pentru plăţile făcute în anul trecut. (format electronic) Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate C.F. art.119 alin.(1^1)OMEF 564/2007
Vineri 6 martie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. OPANAF 1165/2009
Marţi 10 Martie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal  Formular 096 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. C.F. art. 152alin. (7)

OPANAF 1768/2012

Luni 16 Martie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat C.F. art. 206^15 alin. (7)HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
Luni 16 martie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat C.F. art. 206^15 alin. (7)HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
Luni 16 martie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final(produse energetice) C.F. art. 206^20HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

Luni 16 Martie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.(alcoolul etilic şi a produse alcoolice) C.F.  art. 206^58HG 1620/2009

pct. 111 alin. (30)

Luni 16 martie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile C.F. art. 206^50HG 44/2004

pct. 105

alin. (2) – (3).

Luni 16 martie Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2)HG 44/04

pct. 109

Luni 16 Martie Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile C.F. art. 206^55 alin. (1) şi (3)HG 44/04

pct. 109

Luni 16 martie Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă  Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009pct. 113.1 alin. (11) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8).
Luni 16 martie Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) şi subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16).
Luni 16 martie Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul …  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat HG 44/2004subpct. 90.1 alin. (8^1)
Luni 16 martie Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  C.F. art. 206^64HG 1620/2009

subpct. 117.2

alin. (9)

Luni 16 martie Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale  Formular 204  pentru anul trecut Asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat C.F. art.86 alin. (4)OPANAF 1913/2012
Miercuri 25 martie Plata taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine OUG 77/2009Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B
Miercuri 25 martie Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale – pentru anul în curs Compania Naţională „Loteria Română” – S.A.  OUG 77/2009Art. 14 alin. (2) lit. c)
Miercuri 25 martie Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2015 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi indep., cedarea folosinţei bunurilor  (cu excepţia veriturilor din arendare),  activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură C.F.art.82 alin. (3)
Miercuri 25 martie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri:- din drepturi de prop. intelectuală;

– din contracte/ convenţii civile şi de agent;

– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

– obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.

– din premii şi jocuri de noroc

– obţ. de nerezidenţi

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) şi (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) şi (5)

Miercuri 25 martie Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i) C.F. art. 296^24 alin. (4)
Miercuri 25 martie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

 Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 3136/2013

 

alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
Miercuri 25 martie Definitivarea şi plata  impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic) Contrib. plătitori de imp. pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b)., alin. (14) şi (15)Contrib. care au optat  pentru un exerciţiu financiar diferit depun declaraţia şi plătesc imp. până pe data de 25 a celei de-a treia luni  de la închiderea anului fiscal modificat. OG 2/2012 art. IIOPANAF 878/2013

 

 

 

 

CF art. 35 alin. (1).

Miercuri 25 martie  Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112  

·                   pentru luna precedentă

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

C.F. art. 296^19OMFP 1045/2012
·                     pentru trimestrul precedent Contribuabilii prevăzuţi la art. 58 alin. (2) C.F. C.F. art. 296^19alin. (1^1)
Miercuri 25 martie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România C.F.art.60alin. (2)

OPANAF  52/2012

Miercuri 25 Martie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300(format electronic) Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) C.F.art.156^2alin. (1)

OPANAF 1790/2012

Miercuri 25 martie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. C.F. art. 156^3alin. (2)

OPANAF 30/2011

Miercuri 25 martie Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată  Formular 307 Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. OPANAF 2223/2013
Miercuri 25 martie Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod validde TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013
Miercuri 25 martie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. C.F.art. 156^4OPANAF 3162/2011
Miercuri 25 martie Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3806/2013
Miercuri 25 martie Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. OPANAF 3884/2013
Miercuri 25 martie Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor Formular 104 Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.de către persoana responsabilă. OPANAF 1950/2012